Uchwała Nr L/248/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 25 lipca 2018 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązku jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2018 r., poz. 967) oraz art. 76 pkt 22 ppkt „d”, w związku z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§1

W §1 ust. 1 Uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27.06.2018 r. skreśla się tabelę w dotychczasowym brzmieniu i zastępuje się tabelą w następującym brzmieniu:

L.p.    Stanowisko    Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.    Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnieni dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.    20
2.    Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, nauczyciele wspomagający, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne z uczniami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.  22
3.    Nauczyciele kształcenia zaocznego prowadzący zajęcia teoretyczne.    18
4.    Nauczyciele kształcenia zaocznego prowadzący zajęcia praktyczne.    22

§2

Pozostałe zapisy załącznika do uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27.06.2018 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych zajęć nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązku jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
       W podjętej w dniu 27.06.2018 roku Uchwale Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku, ustalając pensum dla nauczycieli w wymiarze 22 godzin tygodniowo, w punkcie 2 tabeli wpisano wszystkich nauczycieli, zarówno tych prowadzących zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.
       W związku z powyższym w punkcie 2 tabeli skreśla się: „Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Nauczyciele kształcenia zaocznego prowadzący zajęcia teoretyczne” oraz pkt 4 w brzmieniu: „Nauczyciele kształcenia zaocznego prowadzący zajęcia praktyczne”.

        Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr L/248/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.08.2018 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.08.2018 11:54