Uchwała Nr L/246/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY NR XLVII/231/2018 RADY POWIATU OKREŚLENIA ZADAŃ I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REALIZACJI W POWIECIE LIPSKIM W 2018 ROKU.


 Na podstawie:
-    art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.)
-    art. 35a ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),  
-    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),
-    §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r., w sprawie  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 926)

 

RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§1

W związku z pismem PFRON z dnia 2 lipca 2018r.w sprawie zwiększenia kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lipsku i Siennie o kwotę 100zł na jednego uczestnika, dokonuje się zmiany w planie budżetu PFRON na rok 2018r., w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/231/2018 z 30 maja 2018 r., w sposób następujący:
- zwiększa się ogólny budżet PFRON o kwotę 43.801 zł.
W związku z potrzebami indywidualnych osób na złożone wnioski w PCPR Lipsko:
       
1.    Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 140 zł, w tym:
 - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, (art. 35a, ust. 1, pkt. 7b) o kwotę 140 zł,
- dofinansowanie  usługi tłumacza migowego  lub tłumacza-przewodnika  art.35a, ust.1, pkt. 7f  o kwotę 10 000 zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom na podstawie odrębnych przepisów 9 art.35a, ust 1, pkt.7c) o kwotę 10 000 zł

2.    Zwiększa się wydatki o kwotę 63 941 zł.,
w tym na:
-  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, (art. 10e) o kwotę 20 141 zł.;
 - zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt. 8) WTZ Lipsko i WTZ Sienno o kwotę 43 800 zł.

§2

Plan budżetu na 2018 rok.
Nazwa zadania    zł
Środki na zadania z zakresu rehabilitacji  społecznej, w tym:    1 614 350 zł
1.    zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania  warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a, ust. 1 pkt 8) 1 211 508 zł
2.    dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e)  130 141 zł
3.    dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1 pkt.7d)     68 090 zł
4.    dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a, ust. 1, pkt. 7c)194 841 zł
5.    dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,(art. 35a, ust.1, pkt.7b)9 770 zł
6.    dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika(art. 35a, ust. 1, pkt. 7f)    0 zł

Środki  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej, w tym:    40 000 zł
1.    zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i  nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11)    40 000 zł
ŚRODKI  FINANSOWE NA  ZADANIA OGÓŁEM    1 654 350 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady  Powiatu
Jadwiga Buza   
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr L/246/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/231/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.08.2018 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.08.2018 11:39