Uchwała Nr CVIII/200/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 25 lipca 2018r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu
                    Pracy w Lipsku

 

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz.U. z 2018 r.  poz. 995 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 czerwca  2014 roku Nr CXI/192/2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

2. w § 12 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

         „6.  Inspektor Ochrony Danych – symbol IOD”.

3.w § 13 pkt 1 dodaje się brzmienie:

          „- Inspektor Ochrony Danych.”

4.w § 14 dodaje pkt 44, który otrzymuje brzmienie:

     „44)  ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz wykonywanie innych zadań zgodnie z RODO a w szczególności:

a)      ogólny nadzór nad realizacją przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

b)      powoływanie i odwoływanie Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony,

c)      nadawanie i unieważnianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

d)      stosowanie odpowiednich i skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych w PUP danych osobowych, w tym zabezpieczenie danych przed ich udostepnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących w zakresie ochrony danych przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e)      sporządzanie dokumentacji określającej środki podjęte w celu zapewnienia przestrzegania w PUP  przepisów o ochronie danych osobowych,

f)       zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych
w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

g)      prowadzenie audytów skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w PUP, w tym wyznaczanie audytora do ich przeprowadzenia, przegląd i analiza wyniku audytu oraz inicjowanie działań naprawczych w przypadku zaistnienia uchybień.”

5. dodaje się § 22 a który, otrzymuje brzmienie:

         „§ 22 a

 1. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) należy działanie na
     rzecz zgodnego z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) przetwarzania danych, w szczególności przez:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzyprzetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO orazinnych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych i doradzanie im w tejsprawie;

 1. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;
 2. zaprojektowanie, wdrożenie, nadzór oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji (polityki, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym
  do przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych);
 3. bieżąca kontrola i aktualizacja wydanych i odebranych upoważnień oraz ewidencji osób upoważnionych;
 4. działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego
  w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 5. sporządzanie raportów wraz z zaleceniami dot. usunięcia nieprawidłowości
   w systemie bezpieczeństwa ujawnionych podczas prowadzonych okresowych audytów i przeglądów bezpieczeństwa;
 6. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 7. współpraca z organem nadzorczym;
 8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 9. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
 10. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.”

6. dodaje się w § 24 pkt 6 który, otrzymuje brzmienie:

„6) Inspektor Danych Osobowych – IOD”.

7.    zmienia się schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku, który otrzymuje

         brzmienie określone w Załączniku  nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PUP w Lipsku,

         stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2018.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                        

                                                                                                      Przewodniczący Zarządu Powiatu

Paweł Jędraszek                                                                              Roman Ochyński                   

Lucyna Gaik                                                            

Maria Węgrzecka                 

Lucja Śmieszek          

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CVIII/200/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku zdnia 25 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:25.07.2018 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Świderska
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:20.08.2018 11:23