Uchwała Nr XLIX/240/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwałę stosuje się do działających na terenie powiatu lipskiego szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych zwanych dalej jednostkami, prowadzonych przez inny, niż jednostka samorządu terytorialnego organ.
2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lipskiego dla jednostek, o których mowa w ust.1, uwzględniając zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji, a także tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.


§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o uczniu – należy rozumieć przez to odpowiednio ucznia jednostki, a także dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.


§ 3

1. Organ prowadzący jednostkę składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji do Starostwa Powiatowego w Lipsku, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej jednostki przez ten sam organ prowadzący, wniosek należy złożyć oddzielnie dla każdej z nich.

§ 4

1. Organ prowadzący jednostkę, oddzielnie dla każdej z nich, składa do piątego dnia każdego miesiąca w roku udzielenia dotacji, informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Organ prowadzący jednostkę składa miesięczne rozliczenie ze sposobu wykorzystania dotacji w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji. 2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

§ 6

1. Organ prowadzący ma prawo złożenia korekty rozliczenia, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.
2. W przypadku niewykorzystania dotacji w części lub w całości, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu tej dotacji na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 7

1. Do czasu otrzymania od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, dotacja będzie naliczana na postawie wysokości subwencji oświatowej przewidzianej na jednego ucznia jednostki w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.
2. Po otrzymaniu przez powiat informacji o obowiązującym, w roku udzielenia dotacji, sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja zostanie zweryfikowana, począwszy od stycznia tego samego roku budżetowego.

§ 8

1. W dotowanych jednostkach może być przeprowadzana kontrola obejmująca:
1) weryfikację zgodności danych dotyczących liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów z dokumentacją przebiegu nauczania,
2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 poz. 2203).
2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.


§ 9

1. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym przez Starostę Lipskiego pracownikom Starostwa Powiatowego w Lipsku, zwanymi dalej kontrolerami na podstawie imiennego upoważnienia, zawierającego:
1) numer upoważnienia,
2) podstawę prawną,
3) imię i nazwisko kontrolującego,
4) nazwę i adres kontrolowanego,
5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,
6) zakres i termin kontroli,
7) czas trwania kontroli.
2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną
o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 3 dni przed kontrolą.

§ 10

1. Kontroler ma prawo do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli, wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w odrębnych przepisach.
2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 11

1. Wyniki kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli sporządzonym w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolujących, trzeci dla jednostki kontrolowanej.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji lub podania we wniosku niezgodnej ze stanem faktycznym liczby uczniów, organ prowadzący jednostkę zwraca nienależnie pobraną kwotę na rachunek bankowy powiatu o numerze: PKO BP SA ODDZIAŁ RADOM Nr 29 1020 4317 0000 5202 0024 0218 wg zasad określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

§ 13

Traci moc uchwała Nr XLVII/243/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26.03.2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół niepublicznych i placówek oświatowych.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

 

UZASADNIENIE


Projekt uchwały Rady Powiatu w Lipsku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Lipskiego przez osoby prawne inne niż Powiat Lipski lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji stanowi wykonanie delegacji wynikającej z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203), który nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Tryb udzielania i rozliczania dotacji winien uwzględniać w szczególności zakres danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu wykorzystania dotacji, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w zakresie finansowania zadań oświatowych, w tym w zakresie finansowania szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.07.2018 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.07.2018 11:57