Uchwała Nr XLIX/239/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2018 r., poz. 967) oraz art. 76 pkt 22 ppkt „d”, w związku z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§1

1)    W §1 ust. 1 załącznika do uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30.03.2011 r. skreśla się tabelę w dotychczasowym brzmieniu i zastępuje się tabelą w następującym brzmieniu:

L.p.    Stanowisko    Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.    Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnieni dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.    20
2.    Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, nauczyciele wspomagający, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne z uczniami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.    22

§2

Pozostałe zapisy załącznika do uchwały nie ulegają zmianie.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku  z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych zajęć nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązku jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.

Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 r. o  finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Regulacje powyższej ustawy obligują na nowo samorząd do ustalenia wymiaru pensów dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Zgodnie  z obecną uchwałą w/w specjaliści realizują pensum w wysokości 26 godzin.

 Ponadto nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela wprowadziła jednolity wymiar pensum nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 20 godz.
    
    Przedłożony pod obrady Rady Powiatu projekt weryfikuje i określa nowy obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć w oparciu o porównywalne warunki pracy nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 KN.

    Związki zawodowe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza
    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.07.2018 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.07.2018 11:10