Uchwała Nr XLIX/238/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku


w sprawie: zakupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kolonia Sadkowice Gm. Solec nad Wisłą.

 

Na podstawie:
- art. 12 pkt.8 lit ”a” w związku z art.47 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.)


 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1.    Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Lipskiego, w drodze umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki 325/1 o pow.0.0138 ha i 330/1 o pow.0.0131 ha położonych w obrębie Kolonia Sadkowice gm. Solec nad Wisłą, stanowiących własność osób fizycznych, dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr RA1L/00009002/6 i RA1L/00031191/0.
2.    Przedmiotowe nieruchomości zostały zajęte pod przebudowę drogi powiatowej 1931W Sadkowice I – Sadkowice II.
3.    Wartość nieruchomości ustala się na łączną kwotę 2683 zł /słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote/.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/238/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zakupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kolonia Sadkowice Gm. Solec nad Wisłą..
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.07.2018 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.07.2018 10:56