Uchwała Nr XLVIII/233/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 19 czerwca 2018 roku


w sprawie: STAWEK OPŁAT ZA ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995),
- art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.);
- art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1523).

RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg dotyczące:
1.    prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, zwanym dalej „pasem drogowym”,
2.    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”,
3.    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4.    zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt. 1 i 4, z zastrzeżeniem §5 ust. 1 ustala się natępujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1.    chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych – 1,50 zł;
2.    jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych oraz elementów drogi wymienionych w pkt. 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym – 3,00 zł;
3.    jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł  
4.    jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 6,00 zł
5.    pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł.

§ 3

1.    Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 2, z zastrzeżeniem §5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 30,00 zł
2.    Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 200,00 zł, z zastrzeżeniem §5 ust. 3.
3.    Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4

1.    Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w §1 pkt 3, z zastrzeżeniem §5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a)    poza obszarem zabudowanym – 0,50 zł;
b)    w obszarze zabudowanym – 0,70 zł
2.    Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
a)    umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 2,00zł
b)    zawierającej informację o gminie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map tablic lub plansz – 0,20zł
c)    reklamy inne niż wymienione w pkt 2- 3,00zł

§ 5

1.    W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1,3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20zł.
2.    Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 2, ustala się, następujące roczne stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
a)    poza obszarem zabudowanym – 7,00 zł
b)    w obszarze zabudowanym – 15,00 zł
3.    Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, roczną stawkę opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – 20,00zł

§ 6

1.    Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.
2.    Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 7

Traci moc uchwała nr XXVI/130/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

 

Uzasadnienie

    Podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne w związku z brakiem zapisów w uchwale nr XXVI/130/2016 z dnia 26 października 2016 roku Rady Powiatu w Lipsku, dotyczących konieczności publikacji aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Brak takiego zapisu uniemożliwiłby stosowną publikację.
    Przedmiotowa uchwała nie została zmieniona merytorycznie w odniesieniu do uchylanej uchwały Nr XXVI/130/2016 z dnia 26 października 2016 roku.
    Podjęcie uchwały o takiej treści stało się konieczne również ze względu na okoliczność, iż przez osiem lat nie była zmieniana stosowna opłata. Podkreślić również należy, iż wysokość opłat określona w uchwale jest opłatą stosunkowo niską  w porównaniu  z opłatami obowiązującymi w innych powiatach i miastach.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/233/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:21.06.2018 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radca prawny
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:21.06.2018 14:11