UCHWAŁA NR  XLVII/232/2018

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 30 maja 2018 roku

 

w sprawie:  USTALENIA ZASAD WYDZIERŻAWIANIA, NAJMU, UŻYTKOWANIA ORAZ UŻYCZENIA   NIERUCHOMOSCI   PRZEKAZANYCH   PRZEZ POWIAT  LIPSKI  SAMODZIELNEMU  PUBLICZNEMU  ZESPOŁOWI ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  LIPSKU W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE.


Na podstawie:
-    art. 4 ust.1 pkt.10 w związku z  art. 12 pkt. 8 lit. a i pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995),
-   art.54, ust. 1 i 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.  z 2016, poz. 1638z późn. zm.);
-  art.. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1523).


RADA POWIATU  u c h w a l a   co  następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych SPZ ZOZ w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie przez Powiat Lipski.
1.    Każdorazowe wydzierżawienie, najem, użyczenie lub przekazanie w użytkowanie nieruchomości osobom trzecim wymaga zgody Zarządu Powiatu.
2.    Wysokość czynszu, dzierżawy lub najmu ustala Dyrektor SPZ ZOZ  w porozumieniu z Zarządem Powiatu.
3.    Środki finansowe uzyskane z czynszów stanowią dochód własny SPZZOZ w Lipsku.
4.    Minimalne wysokości czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości przekazanych przez Powiat Lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLIII/217/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania,  najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez Powiat Lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 28 grudnia 2017 roku.                          
                                                              

 Przewodnicząca Rady Powiatu

 Jadwiga Buza        

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/232/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:21.06.2018 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Pisarek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:21.06.2018 13:57