Uchwała Nr XLVII/231/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 maja 2018 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu określenia zadań  i  wysokości  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Lipskim w 2018 roku.


Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm./,
-  art. 35a ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm./,
-   rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 listopada 2007 r.  w sprawie  turnusów rehabilitacyjnych /Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz.1694 z późn. zm./,
 - §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r., w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /t. j. Dz. U. z 2015r., poz.926/


Rada Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie budżetu PFRON na rok 2018., w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/222/2018 z 15 marca 2018r., w sposób następujący:

I.    Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:
       
1.    Zmniejsza się wydatki o kwotę 22 060 zł.,w tym:
     
       -  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1 pkt.7d) o kwotę 22 060 zł.


2.    Zwiększa się wydatki o kwotę 22 060 zł.,w tym na:
     
        - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1, pkt. 7b) o kwotę 2 060 zł.
        - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e) o kwotę 20 000 zł.

§ 2

Plan budżetu na 2018 rok.

Nazwa zadania    zł

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji  społecznej, w tym:    1 570 549 zł
1.    zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania  warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a, ust. 1 pkt 8)    1 167 708 zł
2.    dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych              
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e)      110 000 zł
3.    dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1 pkt.7d)     68 090 zł
4.    dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a, ust. 1, pkt. 7c) 204 841 zł
5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, (art. 35a, ust. 1, pkt. 7b)9 910 zł
6.    dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (art.35a, ust.1, pkt.7f) 10 000zł

Środki  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej, w tym:    40 000 zł
1.    zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i  nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11)    40 000 zł

ŚRODKI  FINANSOWE NA  ZADANIA OGÓŁEM    1 610 549 zł


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca  Rady  Powiatu
Jadwiga Buza     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/231/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Lipskim w 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:21.06.2018 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:21.06.2018 13:42