Uchwała Nr XLVI/226/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie:     UTRATY MOCY UCHWAŁY NR XLVIII/262/2014 RADY POWIATU W LIPSKU Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UŻYCZENIE PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZAKŁADOWI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LIPSKU PRZY UL. ŚNIADECKIEGO 2.
 

Na podstawie:
-    art.12 pkt 8 lit. a i  pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.),
-    art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.160 z późn. zm)

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/261/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku nieruchomości zabudowanej położonej w Lipsku przy ul. Śniadeckiego 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZ ZOZ w Lipsku.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLVIII/262/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez SPZZOZ w Lipsku SPZPOZ w Lipsku nieruchomości zabudowanej położonej w Lipsku przy ul. Śniadeckiego 2.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:23.05.2018 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Pisarek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:23.05.2018 11:47