Uchwała Nr CI/181/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

UCHWAŁA  NR CI/181/2018

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

z dnia 28 marca.2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum
  Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i 5, art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) art. 28a ust. 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016r. poz. 383 z późn. zm.) oraz opierając się na decyzji Komisji Europejskiej CCI 2014PL16M2OP007 z dnia 12 lutego br. przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach celu „Inwestycje na rzecz  wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce.
Zarząd Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z realizację projektu „Razem łatwiej”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z w ramach Działania 9.1  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych                               i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku w latach 2018-2020, który był zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2018r.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Beacie Jędraszek Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do :
 1. podpisania w imieniu Powiatu Lipskiego (przy kontrasygnacie) umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Razem łatwiej”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego              w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego
  i walka z ubóstwem” Działania 9.1  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
 2. zaciągania zobowiązań finansowych i zabezpieczenia  prawidłowej realizacji umowy
  po otrzymaniu dofinansowania na realizację  projektu;
 3. dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

§ 2

 1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 zostaje udzielone do odwołania.
 2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu „Razem łatwiej”.
 3. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie,
  a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 11.03.2018r.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu

Paweł Jędraszek                                                                            Roman Ochyński

Maria Węgrzecka                                        

Lucyna Gaik                                      

Lucja Śmieszek       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CI/181/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Informację wytworzył:Barbara Kosanowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2018 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż