Uchwała Nr XLV/223/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 15 marca 2018 roku

 


w  sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Na podstawie:
- art. 4 ust.1 pkt 3 i 5 art.12 pkt 4, pkt 9 ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z  2017 roku poz. 1868 z póź.zm.),

-  art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 20016 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z dnia 2017 roku  poz. 1376 z póź. zm.),

- art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 roku poz. 1769 z poźn. zm.),                                                                                                                                                                                                                              - decyzji Komisji Europejskiej CCI 2014PL16M2OP007 z dnia 12 lutego 2016 roku przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia”  dla regionu mazowieckiego w Polsce.


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji projekt „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Okres realizacji projektu ustala się od dnia 01.07.2018 r. do 30.04.2020r.

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetowych z podziałem na paragrafy, w jakich będą kwalifikowane wydatki w ramach projektu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 15 marca 2018r.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i wlaka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:20.03.2018 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:20.03.2018 14:01