Uchwała Nr XLV/222/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 15 marca 2018 roku


w sprawie określenia zadań i  wysokości  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2018 roku.


      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),  w związku z §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r.,  w sprawie  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 926) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694  z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje:

§1

Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na 2018 rok według algorytmu w wysokości 1 610 549 złotych po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na zadania określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w zakresie zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie lipskim na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:20.03.2018 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:20.03.2018 13:46