UCHWAŁA NR  XLIV/221/2018

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 31 stycznia 2018 roku


w sprawie: USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH/PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT LIPSKI ORAZ SPECJALNOŚCI I FORM KSZTAŁCENIA, NA KTÓRE DOFINANSOWANIE JEST PRZYZNAWANE, W OKRESIE 1.01.2018 – 31.12.2018.


Na podstawie:
- art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z Dz.U.2017, poz.1868 z póżn. zm.),
- art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z póżn. zm.),
- § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430 z późniejszymi zmianami),


RADA  POWIATU  u c h w a l a  co następuje:

§ 1

1. W budżecie Powiatu Lipskiego na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości   43 488,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym obniżenia wymiaru godzin zajęć, co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych w 2018 roku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2. Środki, o których mowa ust. 1 zaplanowane zostały w budżetach szkół i placówek oświatowych w dziale 801, rozdziale 80146 pn. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” i dziale 854, rozdziale 85446 w zadaniu pn. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 100% ze środków zaplanowanych w budżecie Powiatu na rok 2018.

§ 2

1. Środki, o których mowa w § 1 dzieli się następująco:
     1)    12 176,00 - na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady    
             kształcenia nauczycieli,

     2)   1 744,00 - na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, tj. koszty
            obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych,     
            podróży służbowych doradców metodycznych,
      3)    41 418,00 zł na :
           a)    szkolenie rad pedagogicznych,
           b)    organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
           c)    opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy    
                   doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły  
                   lub placówki,
          d)    koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na
                 podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą
                 w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub
                 podnoszą  kwalifikacje,
          e)    przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
2.    Podział środków reguluje Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3.    Sposób podziału środków określonych w ust. 1 został zaopiniowany przez
       związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

§ 3

Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół, wykaz specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane w 2018 roku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych do dnia 31 marca 2018 roku, składają do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Lipsku sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w 2017 roku środków na zadania określone w § 2 ust. 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

 Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/221/2018 Rady Powiatu w Lipsku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w okresie 1.01.2018 - 31.12.2018.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:27.02.2018 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:27.02.2018 12:11