UCHWAŁA NR  XLIII//218/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: NADANIA STATUTU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.


Na podstawie:
-     art.4 ust.1 pkt 2 w związku z art. 12 pkt.11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1868),
-    art. 42 ust.4, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)

 

RADA  POWIATU  u c h w a l a,  co  następuje:

§ 1

Nadaje  się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały:
Nr XLI/219/2013 z 30 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Nr XLIX/266/2014 z 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Nr XL/188/2017 z 26 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/218/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.01.2018 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Pisarek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.01.2018 14:19