UCHWAŁA NR  XLIII//216/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie:  SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ  NUMEREM DZIAŁKI 1814/3 O POWIERZCHNI 0.2119 ha POŁOŻONEJ W LIPSKU PRZY UL. SPACEROWEJ.


Na podstawie:
-    art..12 pkt. 8 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868),
-   art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z 2016, poz. 2147).


RADA POWIATU  u c h w a l a   co  następuje:

§ 1

1.    Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lipskiego położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej oznaczonej Nr 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1L/00058619/2, na rzecz Pana Waldemara Pluty, który jest właścicielem nieruchomości przyległej oznaczonej nr 1813 i 1814/1, za cenę wynegocjowaną przez strony w kwocie 73 099,50 zł /słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć 50/100 złotych/.
Na powyższą kwotę składają się: wartość rynkowa nieruchomości 72 300,00 zł oraz koszt wyceny nieruchomości 799,50 zł.

2.    Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          
                                                           

   Przewodnicząca  Rady  Powiatu

Jadwiga Buza  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/216/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.01.2018 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd powiatu
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.01.2018 14:01