UCHWAŁA NR  XLIII//215/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno  - Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 2o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz art. 89 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), uchwala się, co następuje:

§ 1

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 roku Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.

§ 2

Po przeprowadzonej likwidacji przedszkola zapewnia się dzieciom możliwość uczęszczania do  Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hucie.

§ 3

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu Lipskiego do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię dot. likwidacji placówki.

§ 4

Traci ważność Uchwała Nr  XXX/153/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30.01.2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.01.2018 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.01.2018 14:20