Uchwała Nr XLIII/212/2017

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie:  ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI
                 I REKREACJI RADY POWIATU LIPSKIEGO NA ROK 2018.


Na podstawie:
-    art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868);
-    § 45  ust.2  Statutu Powiatu Lipskiego – (Dz. U. Woj. Maz. z 2012r. poz. 2993).


RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:


§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Rekreacji Rady Powiatu na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

 Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/212/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.01.2018 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Komisji
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.01.2018 13:39