UCHWAŁA NR  XLI//205/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2017 roku

 

w sprawie nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1,  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 88 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/205/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.12.2017 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.12.2017 11:46