Uchwała Nr XLI/204/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Hucie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Hucie, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie z siedzibą w  Hucie Nr 3, 27-300 Lipsko w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie z siedzibą w  Hucie Nr 3, 27-300 Lipsko.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Hucie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/204/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy w Hucie wchodzącej ..
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.12.2017 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.12.2017 10:47