Uchwała Nr XLI/202/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Solcu nad Wisłą – filia w Szymanowie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 162 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Solcu nad Wisłą – filia w Szymanowie Nr 3, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Solcu nad Wisłą, 27-320 Solec nad Wisłą, ul. Wczasowa Nr 44 w Branżową Specjalną Szkołę I Stopnia w Solcu nad Wisłą – filia w Szymanowie Nr 3, 27-300 Lipsko, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą – filia w Szymanowie Nr 3, 27-300 Lipsko.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Specjalnej Szkoły I Stopnia
w Solcu nad Wisłą – filia w Szymanowie.

§ 3

Szkole Branżowej I nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu

  Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/202/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej w Solcu nad Wisłą - filia w Szymanowie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.12.2017 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.12.2017 11:35