UCHWAŁA NR  XLI/201/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Siennie.


Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 162 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie, wchodzącej  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, z siedzibą w Siennie, ul. Szkolna Nr 41 w Branżową Szkołę I Stopnia im. mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, z siedzibą w Siennie, ul. Szkolna Nr 41.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I Stopnia w Siennie.

§ 3

 Nadaje się Branżowej Szkole I Stopnia statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/201/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.12.2017 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.12.2017 11:34