UCHWAŁA NR  XLI//200/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  w Siennie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f, art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Szkoły Policealnej im. mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku pn. Szkoła Policealna im mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie z siedzibą w Siennie, ul. Szkolna Nr 41.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I Stopnia w Siennie.

§ 3

Nadaje się Szkole Policealnej statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/200/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Siennie..
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.12.2017 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.12.2017 11:30