Uchwała Nr XLI/197/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2017 roku

 

w sprawie: ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU LIPSKIEGO NA  ROK  2018.


Na podstawie:

-    art. 19  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868);
-    § 37 pkt.3  Statutu Powiatu Lipskiego – ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 2993 z dnia 28.03.2012 roku.


RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:


§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Przewodnicząca Rady Powiatu
 Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/197/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.12.2017 10:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Komisji
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.12.2017 10:01