Uchwała Nr XLI/195/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.

Uchwała Nr XLI/195/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2017 roku

 

w sprawie :  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.


Na podstawie:
-    art.4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017. poz. 1868.)
-    art.94  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016, poz.2142 z późn. zm.).

po zasięgnięciu opinii Wójtów Gmin, Burmistrza Miasta i Gminy oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

 

RADA POWIATU w Lipsku uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu lipskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozkład pracy aptek dyżurnych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/195/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Ewelina Pisarek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2017 09:46