UCHWAŁA Nr XL/188/2017
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 26 października 2017 roku


w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
      


Na podstawie:
-    art.4 ust.1 pkt 2 w związku z art. 12 pkt.11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1868),
-    art. 42 ust.4, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)

RADA POWIATU uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przyjętego Uchwałą Nr XLI/214/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku dokonuje się następujących zmian:

1.    § 1 ust. 3 pkt a) otrzymuje brzmienie „Zakład Leczniczy Szpital Powiatowy”.
2.    § 1 ust. 3 pkt d) otrzymuje brzmienie: „ przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Ratownictwo Medyczne”.
3.    § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego”.
4.    § 7 ust. 1 pkt d) otrzymuje brzmienie: „Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Ratownictwo Medyczne”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/188/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:24.11.2017 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Pisarek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:24.11.2017 10:04