wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 17.05.2017 11:46

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIIPSKU” W RAMACH RPOWM 2014-2020

Załącznik do uchwały Nr LXXVII/140/2017

Zarządu Powiatu Lipskiego

z dnia 15.05.2017r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE
ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA
REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W LIIPSKU” W RAMACH RPOWM 2014-2020

Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020, Zarząd Powiatu Lipskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 1. Rodzaj zadania: kursy i szkolenia z egzaminem umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych wraz z egzaminem przeprowadzonym w standardzie systemu walidacji i certyfikowania lub równoważnym, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015r., a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK, w ramach projektu „Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim” realizowanego przez Powiat Lipski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwalifikacje mają zostać sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

W/w usługami planowane jest objąć w latach 2017 – 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pochodzących z następujących grup:

Grupa 1 – osoby z niepełnosprawnością – 13 osób;

Grupa 2 – osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym rodziny zastępcze – 7 osób;

zgodnie z opracowaną szczegółową diagnozą potrzeb w tym predyspozycji zawodowych.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania wymienionego w punkcie I przeznacza się środki                             w wysokości 38.000, 00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100gr).

lll. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy                     i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy – Załącznik Nr 2 dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r., poz. 570), stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje,                               w szczególności:
  a.     dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;
  b. kalkulację przewidywanych kosztów z uwzględnieniem wkładu rzeczowego.
 4. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie jego powierzenia wraz z przyznaniem środków na finansowanie jego realizacji. Zadanie finansowane będzie                          z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     i o wolontariacie.
 8. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na działania niezwiązane w całości z realizacją zadania zleconego.
 9. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które             w szczególności:
 1. są niezbędne do realizacji zadania;
 2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz umowie zawartej z Oferentem;
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
 5. poparte stosownymi dokumentami i wykazane z dokumentacji finansowej Oferenta.
 1. Przygotowując kosztorys realizacji zadania należy wziąć pod uwagę Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązujący dla konkursów i naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  dla projektów współfinansowanych z EFS, stanowiący załącznik do Regulaminu naboru w ramach Poddziałania  9.1 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
 1. koszty niezwiązane z realizacją zadania;
 2. koszty poniesione na przygotowanie oferty;
 3. koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
 4. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu;
 5. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo jego odliczenia;
 6. z tytułu opłat i kar umownych.
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego w formie pisemnej pod rygorem nieważności - wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. Z wykonania zadania objętego umową, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania                   z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) - załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 3. Do oferty należy załączyć:
 1. kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty).
 2. statut podmiotu/podmiotów oferenta/oferentów,
 3. wpis do RIS prowadzony prze właściwy WUP dla siedziby oferenta
 4. wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,

prowadzonym przez marszałków województw, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.),

 1. zaświadczenie z banku (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu składającego ofertę,
 2. oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym                   i zadłużenia na rachunku bankowym Oferenta.
 3. oświadczenie oferenta (zgodne z załącznikiem nr 4 o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Termin realizacji zadania: od 19.06.2017r. do dnia 30.09.2017r.
 2. Kursami i szkoleniami zostanie objętych 20 osób (w tym mężczyźni i kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 3. Uczestnicy pochodzić będą z następujących grup:

Grupa 1 – osoby z niepełnosprawnością – 13 osób;

Grupa 2 – osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym rodziny zastępcze – 7 osób.

W/w usługi będą realizowane zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

 1. Wsparcie powinno być dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób.
 2. Zadanie publiczne polega na realizacji wsparcia w zakresie:

CZĘŚĆ 1 – ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Zadanie nr 1 – Kursy zawodowe dla Grupy 1

Założenia:

 1. W ramach zadanie nr 1 przeprowadzone zostaną następujące kursy:
 1. Kurs zawodowy – Siostra PCK/Opiekun osób starszych (A) dla 5 osób,                 w terminie VI-VIII.2017r.
 2. Kurs zawodowy palacz kotłów centralnego ogrzewania (B) dla 5 osób,                   w terminie VI-VIII.2017r.
 3. Kurs zawodowy operator wózka widłowego (C) dla 3 osób, w terminie                    VI-VIII.2017r.
 1. Usługa szkoleniowa obejmuje kursy zawodowe w wymiarze godzin odpowiednio dla kursu:
 1. Kurs zawodowy Siostra PCK/Opiekun osób starszych (A) 80 godzin, dla 5 osób, powinien być zakończony egzaminem umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji i dokumentu potwierdzającego ich uzyskanie, wydawanego przez instytucje uprawniona do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu), zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie ,,Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS” (www.funduszedlamazowsza.eu) + egzamin. Zakres tematyczny miedzy innymi:
  • starzenie się, jako proces fizjologiczny, zmiany w poszczególnych układach organizmu;
  • organizacja opieki nad chorym w domu w Polsce, za granicą;
  • wyposażenie łóżka;
  • toaleta całego ciała, odleżyny, odparzenia, pielęgnacja;

- choroby wieku starczego;

- wykonywanie zabiegów zalecanych przez lekarza;

 • gimnastyka oddechowa – udrażnianie skrzeli;
 • ćwiczenia bierne rak i nóg, ćwiczenia czynne;
 • usprawnianie poza łóżkiem, przesadzanie z łóżka na wózek;
 • alergia, choroby zakaźne, drogi zakażenia;
 • uodparnianie i postępowanie z zakaźnie chorym;

- zatrucia: pokarmowe, narkotykowe, alkoholowe i lekami;

- pierwsza pomoc przedmedyczna;

- praktyka w środowiskach chorych (DPS, OPS).

 

 1. Kurs zawodowy palacz kotłów centralnego ogrzewania (B) 40 godzin, dla 5 osób, kurs zawodowy palacz kotłów centralnego ogrzewania - celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348 z późń.zm.). Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne w ilości 40 godzin:

- zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe);

- rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

Kurs zakończony egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną URE.                     W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne ważne 5 lat.

 

 1. Kurs zawodowy operator wózka widłowego (C) 67 godzin, dla 3 osób, powinien być zakończony egzaminem UDT oraz wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu z wydaniem zaświadczenia                     o ukończeniu kursu na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186). Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne w ilości 67 godzin:

- Typy stosowanych wózków widłowych;

- Budowa wózka;

- Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami;

- Czynności operatora w czasie pracy z wózkami;

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;

- Wiadomości z zakresu bhp;

- Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków;

- Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych;

- Wiadomości o Dozorze Technicznych.

 

 1. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia/kursy,
 2. Łączna liczba osób – 13 osób,
 3. Łączna liczba certyfikatów – 13,
 4. Realizacja modułu: w terminie od 19.06.2017r. do 30.08.2017r.

 

Zadania Wykonawcy:

 1. dla kursów A, B, C zrealizować szkolenia na terenie powiatu Lipskiego lub w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego,  
 2. dla kursów A, B, C, Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych odpowiednie miejsce (salę – przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych) i sprzęt konieczny  w pozyskaniu wiedzy,
 3. dla kursów A, B, C zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia,
 4. dla kursów A, B, C zapewnić jeden ciepły posiłek każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia zgodnie z preferencjami dietetycznymi (tj. obiad dwudaniowy z napojem) oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa rozpuszczalna/parzona, herbata, woda mineralna gazowana/niegazowana, mleko do kawy, cukier, soki, kruche ciastka) podczas szkoleń – 2 razy dziennie (uwaga: nie dotyczy części praktycznej kursu), zajęcia minimum         6 godzin dziennie.
 5. dla kursów A, B, C zapewnić zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla każdego uczestnika;
 6. dla kursów A, B, C zapewnić zestaw szkoleniowy na zajęcia grupowe (co najmniej teczka, notes, długopis), które muszą być opatrzone logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze oraz informacją o współfinansowaniu zajęć/ szkoleń/warsztatów ze środków Unii Europejskiej, użyte logotypy i sformułowanie muszą być zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
 7. dla kursów A, B, C zapewnić uczestnikom szkoleń odpowiednie materiały szkoleniowe wraz              z prezentacją multimedialną (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia,                        13 kpl.+1 kpl., które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów (13 kpl.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (1 kpl.), materiały muszą być opatrzone logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze oraz informacją o współfinansowaniu zajęć/ szkoleń/warsztatów ze środków Unii Europejskiej, użyte logotypy i sformułowanie muszą być zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
 8. dla kursów A, B, C zapewnić prelegentów/trenerów/instruktorów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie;,
 9. dla kursów A, B, C wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierające informację o jego temacie oraz wymiarze godzin i nabytych w jego toku kompetencjach, zgodnie z wymogami UE. Kursy mają być zakończone przeprowadzoną walidacją zgodnie z wymogami EFS. Certyfikaty wydane przez instytucje certyfikujące.
 10. dla kursów A, B, C ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia,
 11. dla kursów A, B, C przeprowadzić ewaluację szkolenia – dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych zatwierdzonych przez zamawiającego na początku i na koniec szkolenia;
 12. zapewnić zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla wszystkich uczestników;
 13. w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia usługi opracować i przedłożyć Zamawiającemu - odrębnie dla kursu A, kursu B, kursu C – raport z realizacji usługi szkoleniowej oraz listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia, listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, listy poświadczające korzystanie z posiłków i serwisu kawowego, listy poświadczające odbiór certyfikatów, kopie certyfikatów (zaświadczeń o ukończeniu szkolenia) przekazanych uczestnikom, ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników szkolenia oraz dziennik zajęć,
 14. prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wglądu w przebieg szkolenia oraz pełnego wglądu  w dokumentację prowadzonego szkolenia.

 

CZĘŚĆ 2 – ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA WYCHOWANKÓW PIECZY

 

Zadanie nr 1 – Kursy zawodowe dla Grupy 2

Założenia:

 1. W ramach zadanie nr 2 przeprowadzone zostaną następujące kursy:

a) Kurs zawodowy operator wózka widłowego(D) dla 2 osób, w terminie VI – VIII.2017r.

 1. Kurs prawo jazdy kategorii B (E) dla 2 osób, w terminie VI – IX. 2017r.
 2. Kurs zawodowy kosmetyczny z elementami wizażu (F) dla 2 osób, w terminie VI – IX. 2017r.
 3. Kurs zawodowy wizażu (G) dla 1 osoby, w terminie VI – IX. 2017r.
 1. Usługa szkoleniowa obejmuje kursy zawodowe w wymiarze godzin odpowiednio dla kursu:
 1. Kurs zawodowy operator wózka widłowego (D) 67 godzin, dla 2 osób, powinien być zakończony egzaminem UDT oraz wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186).

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne w ilości 67 godzin:

- Typy stosowanych wózków widłowych;

- Budowa wózka;

- Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami;

- Czynności operatora w czasie pracy z wózkami;

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;

- Wiadomości z zakresu bhp;

- Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków;

- Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych;

- Wiadomości o Dozorze Technicznych.

 

 1. Kurs prawo jazdy kategorii B (E) 60 godzin (30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych), dla 2 osób.

Kurs prawo jazdy kategorii B 60 godzin (30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych).

Kurs prawa jazdy obejmuje następujące obszary tematyczne:

- Przepisy ruchu drogowego;

- Technika kierowania pojazdem;

- Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej;

- Nauka jazdy

- Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.

 

 1. Kurs zawodowy kosmetyczny z elementami wizażu (F) min. 80 godzin, dla 2 osób                      o następującej tematyce:

- medyczne podstawy zabiegów kosmetycznych;

- pielęgnacja skóry;

- henna i depilacja brwi;

- zabiegi kosmetyczne;

- masaż twarzy, szyi i dekoltu;

- manicure i pedicure;

- wizaż.

 

 1. Kurs zawodowy wizażu (G) min. 50 godzin dla 1 osoby, o tematyce:
 2. prowadzenie - podstawy kosmetologii, zasady dbania o kosmetyki oraz wszystkie akcesoria, zasady BHP, omówienie planu całego kursu oraz zasad na nim panujących, omówienie kufra, pędzli, kosmetyków, omówienie zawodu wizażysty – jego pracy na planie oraz w innych miejscach.

- Makijaż dzienny, biznesowy, męski - szczegółowe omówienie nakładania podkładu, korektorów, baz oraz konturowania twarzy. Przedstawienie podstawowych informacji jak odnieść się do danego typu urody przy modelowaniu. Różnice między „make up no make up”, dziennym, biznesowym oraz męskim.

- Koktajlowy - charakterystyka makijażu koktajlowego. Możliwości urozmaicenia makijażu dziennego, który ma być również wyjściowym. Umiejętność przekształcania takiego makijażu oraz na co należy zwrócić uwagę dobierając makijaż koktajlowy.

- Makijaż kobiety dojrzałej i makijaż wieczorowy - makijaż wieczorowy krok po kroku – dobór kolorów, tonacji oraz całego wizerunku twarzy.

- Strobing i makijaż fashion - inspiracja pokazami mody, wykonanie makijażu na bazie aktualnych trendów oraz odwzorowanie makijażu z wybiegu.

 

 1. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia/kursy,
 2. Łączna liczba osób – 7 osób,
 3. Łączna liczba certyfikatów – 7,
 4. Realizacja modułu: w terminie od 19.06.2017 r. do 30.09.2017r.

 

 1. Zadania Wykonawcy:
 1. dla kursów D, E, F, G zrealizować szkolenia na terenie powiatu lipskiego lub w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego,  
 2. dla kursów D, E, F, G zapewnić na potrzeby realizacji części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych odpowiednie miejsce (salę – przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych) i sprzęt konieczny  w pozyskaniu wiedzy,
 3. dla kursów D, E, F, G zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia,
 4. dla kursów D, E, F, G zapewnić jeden ciepły posiłek każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia zgodnie z preferencjami dietetycznymi (tj. obiad dwudaniowy z napojem) oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa rozpuszczalna/parzona, herbata, woda mineralna gazowana/niegazowana, mleko do kawy, cukier, soki, kruche ciastka) podczas szkoleń – 2 razy dziennie (uwaga: nie dotyczy części praktycznej kursu), zajęcia minimum 6 godzin dziennie;
 5. dla kursów A, B, C zapewnić zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla każdego uczestnika;
 1. dla kursów D, E, F, G zapewnić zestaw szkoleniowy na zajęcia grupowe (co najmniej teczka, notes, długopis), które muszą być opatrzone logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze oraz informacją o współfinansowaniu zajęć/ szkoleń/warsztatów ze środków Unii Europejskiej, użyte logotypy i sformułowanie muszą być zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
 2. dla kursów D, E, F, G zapewnić uczestnikom szkoleń odpowiednie materiały szkoleniowe wraz z prezentacją multimedialną (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, 7 kpl.+1 kpl., które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów (7 kpl.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (1 kpl.), materiały muszą być opatrzone logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze oraz informacją o współfinansowaniu zajęć/ szkoleń/warsztatów ze środków Unii Europejskiej, użyte logotypy i sformułowanie muszą być zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
 1. dla kursów D, E, F, G zapewnić prelegentów/trenerów/instruktorów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie,
 2. dla kursów D, E, F, G wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty                         o ukończeniu szkolenia zawierające informację o jego temacie oraz wymiarze godzin i nabytych w jego toku kompetencjach. Kursy mają być zakończone przeprowadzoną walidacją zgodnie z wymogami EFS. Certyfikaty wydane przez instytucje certyfikujące.
 3. dla kursów D, E, F, G ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia,
 4. dla kursów D, E, F, G przeprowadzić ewaluację szkolenia – dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych zatwierdzonych przez zamawiającego, na początku i na koniec szkolenia,
 5. w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia usługi opracować i przedłożyć Zamawiającemu  - odrębnie dla kursu D, kursu E, kursu F i kursu G – raport z realizacji usługi szkoleniowej oraz listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia, listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, listy poświadczające korzystanie z posiłków i serwisu kawowego, listy poświadczające odbiór certyfikatów, kopie certyfikatów (zaświadczeń o ukończeniu szkolenia) przekazanych uczestnikom, ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników szkolenia oraz dziennik zajęć,
 6. dla kursów D, E, F, G prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wglądu            w przebieg szkolenia oraz pełnego wglądu  w dokumentację prowadzonego szkolenia.
 1. Oferent zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje - min. 20

Oferent gwarantuje wykonanie zadania przez kadrę posiadającą odpowiednie do zadań kwalifikacje.

 1. Oferent zapewni zaplecze niezbędne do realizacji zadania.
 2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o:

1) wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

2) wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

 1. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2016r., poz.645 z późn. zm.),
 2. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.),
 3. ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t.. Dz. U.             z 2012r., poz. 572 z późn. zm.),
 4. ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016r., poz.64) wraz z aktami wykonawczymi,
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.                 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186 z późn. zm.),
 6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy                  i zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145 z późn. zm.).

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną określone zostaną         w umowie zawartej przez Powiat z podmiotem, który zostanie wybrany -                        z zachowaniem wymogów i zasad określonych w obowiązujących przepisach.
 1. Termin składania ofert;
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia

8 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie – pokój nr 3 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, osobiście lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko (decyduje data wpływu do PCPR w Lipsku), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim”.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin

dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 7 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. złożenia oferty błędnie wypełnionej lub niekompletnej,
 2. złożenia oferty po terminie,
 3. złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony,
 4. złożenia oferty bez wymaganych załączników,
 5. złożenia oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony                      w ogłoszeniu,
 6. złożenia oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 7. złożenia oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie          z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub             z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym.
 3. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym.
 4. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu
 5. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Lipskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej PCPR Lipsko.

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

OCENA MERYTORYCZNA

Rodzaj kryterium

Max liczba punktów

MERYTORYCZNA WARTOŚĆ ZADANIA

1. Możliwość realizacji zadania publicznego:

a) celowość realizacji zadania /określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, stopień zgodności z celami konkursu, itp./

8

b) rezultaty realizacji zadania /zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania/

10

c) zrealizowanie zadania na terenie powiatu lipskiego w całości lub w części

12

2. Innowacyjność /zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów do przedmiotu, celu, zakresu i formy działań w odniesieniu do danego terytorium lub społeczności, oryginalność pomysłu/

5

3. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne /rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/

5

4. Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy

/doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania-zatrudnionych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców, znajomość specyfiki grupy/

15

Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 33 pkt. (60% z 55 punktów)

RAZEM 55

BUDŻET

 

1. Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy są zachowane progi procentowe kosztów, kwalifikowalność kosztów, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania/

15

2. Efektywność ekonomiczna zadania /adekwatność

proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów/

10

Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 15 pkt. (60% z 25 punktów)

RAZEM 25

Maksymalna liczba zyskanych punktów: 80.

Minimalna liczba punktów, stanowiąca prób umożliwiający przyznanie dotacji: 48 pkt. (60% z 80 punktów)

ŁĄCZNIE 80

 

 1. Do dofinansowania rekomendowanego będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 48 punktów.
 2. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert do realizacji poprzez ich zamieszczenie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lipskiego,
 2. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego                              w Lipsku, ul. Rynek 1,
 3. na stronie internetowej Powiatu Lipskiego i PCPR w Lipsku.
 1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

a)nazwę oferenta,

b)nazwę zadania publicznego,

c)wysokość przyznanych środków publicznych.

 1. Organ zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 2. Organ zlecający unieważni konkurs, jeżeli:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lipskiego,
 2. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1,
 3. na stronie internetowej Powiatu Lipskiego i PCPR w Lipsko.
 1. Realizacja zadania publicznego tego samego rodzaju w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim:

Rok 2016 - brak realizacji zadania.

Rok 2017-j/w

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIIPSKU” W RAMACH RPOWM 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Barbara Kosanowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2017 11:46