wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 24.04.2017 12:19

W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?

W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?

 

  1. Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wykazuje przysługujące jej uprawnienie  przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  2. Osoba, która posiada  Kartę Dużej Rodziny  uzyska nieodpłatną pomoc prawną po przedłożeniu  aktualnej karty.
  3. Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przedkłada  powyższe  zaświadczenie.
  4. Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa uzyska nieodpłatną pomoc prawną  po przedłożeniu jednej z powyższych legitymacji.
  5. Osoba, która nie ukończyła 26 lat wykazuje przysługujące jej uprawnienie  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  6. Osoba, która ukończyła 65 lat przedkłada  dokument stwierdzający tożsamość.
  7. Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty wykazuje uprawnienie  przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z powyższych okoliczności.
  8. Kobieta będąca w ciąży przedkłada  dokument  potwierdzający ciążę.

Osobom uprawnionym wymienionym w punktach 1–6 i 8 wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, jest ona udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia o posiadaniu uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.04.2017 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż