Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 30 stycznia 2017 roku.

    Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.), zwołuję XXX Sesję Rady  Powiatu  w Lipsku V kadencji na dzień 30 stycznia 2017 roku. Obrady odbędą się, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, ul. Partyzantów 3, o godzinie 11.00.

    Porządek obrad w załączeniu.

                                                                    Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Powiatu
 w Lipsku

Jadwiga Buza

  

RADA POWIATU LIPSKIEGO
V kadencja

PORZĄDEK OBRAD
XXX POSIEDZENIA  RADY  POWIATU  LIPSKIEGO
w dniu 30 stycznia 2017 roku

1.    Otwarcie sesji.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu za 2016 rok.
6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowa-dzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2016-2020 - projekt uchwały Nr XXX/150/2017 Rady Powiatu;
b)    zmian w budżecie powiatu na rok 2017 - projekt uchwały Nr XXX/151/2017 Rady Powiatu;

c)    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrud-nionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowa-dzącym jest Powiat Lipski oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku - projekt uchwały  Nr XXX/152/2017 Rady Powiatu;
d)    zamiaru likwidacji Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie - projekt uchwały Nr XXX/153/2017 Rady Powiatu.
9.      Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obra
d.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 30 stycznia 2017 roku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Przewodnicząca Rady
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2017 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż