Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 28 czerwca 2016 roku.

              Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.), zwołuję XXII Sesję Rady  Powiatu  w Lipsku V kadencji na dzień 28 czerwca 2016 roku.    
    Obrady odbędą się, w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1, o godzinie 11.00.   

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Powiatu
 w Lipsku

Jadwiga Buza

                             

RADA POWIATU LIPSKIEGO
V kadencja

PORZĄDEK OBRAD
XXII POSIEDZENIA  RADY  POWIATU  LIPSKIEGO
w dniu 28 czerwca 2016 roku

1.    Otwarcie sesji.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wykonanie budżetu za 2015 rok:

a)    sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2015 rok,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
c)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządo-wi Powiatu w Lipsku,
d)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komi-sji Rewizyjnej,
e)    podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego – projekt uchwały Nr XXII/105//2016 Rady Powiatu,
f)    podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – projekt uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku za 2015 rok.
7.    Informacja o działalności Biura Powiatowego ARiMR oraz Terenowego Zespo-łu Doradców w Lipsku w 2015 roku.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2016-2020 - projekt uchwały Nr XXII/107/2016 Rady Powiatu;
b)    zmiany w budżecie powiatu na rok 2016 – projekt uchwały Nr XXII/108/2016 Rady Powiatu;
c)    utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku - projekt uchwały Nr XXII/109/2016 Rady Powiatu;
d)    utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie - projekt uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Powiatu;
e)    utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą - projekt uchwały Nr XXII/111/2016 Rady Powiatu.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 28 czerwca 2016 roku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Małgorzata Szmit
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2016 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż