wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 09.06.2016 12:29

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali

Lipsko dn.10.06.2016 r.

Znak: GKKN.6620.7.17.2016

Zawiadomienie

                Działając na podstawie art. 24 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. poz. 520 z dnia  14.04.2015r. - tekst  jednolity z późn. zmianami ) Starosta Lipski zawiadamia, że projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych:

140905_2.0001-Adamów,

140905_2.0011-Jaworska Wola,

140905_2.0014-Karolów,

140905_2.0015-Kochanówka,

140905_2.0017-Leśniczówka,

140905_2.0024-Praga Dolna,

140905_2.0025-Praga Górna,

140905_2.0027-Stara Wieś,

140905_2.0028-Tarnówek,

140905_2.0030-Trzemcha Górna, -

140905_2.0033-Wodąca

położonych w gminie Sienno, powiat lipski, województwo mazowieckie zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach roboczych:

             od dnia 04 lipca 2016r. do dnia 22 lipca 2016r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Lipsku – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Rynek 1, parter, pokój 10 w godzinach 10.00-14.00.

                Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu do wglądu uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Czynności związane z wyłożeniem projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Zofia Gora
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2016 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż