Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 27.04.2016r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.), zwołuję XX Sesję Rady  Powiatu  w Lipsku V kadencji na dzień 27 kwietnia 2016 roku.    
    Obrady odbędą się, w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1, o godzinie 11.00.
    Porządek obrad w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu
 w Lipsku

Jadwiga Buza

 

RADA POWIATU LIPSKIEGO
V kadencja

PORZĄDEK OBRAD
XX POSIEDZENIA  RADY  POWIATU  LIPSKIEGO
w dniu 27 kwietnia 2016 roku

 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie z działalności za 2015 rok:

a)    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;
b)    Domu Pomocy Społecznej w Lipsku;
c)    Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku;
d)    Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach;
e)    Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

6.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 roku.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2016-2020 - projekt uchwały Nr XX/96/2016 Rady Powiatu;
b)    zmiany w budżecie powiatu na rok 2016 – projekt uchwały Nr XX/97/2016 Rady Powiatu;
c)    zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku – projekt uchwały Nr XX/98/2016 Rady Powiatu;
d)    przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata 2016-2018 – projekt uchwały Nr XX/99/2016 Rady Powiatu;

e)    utworzenia Publicznego Punktu Przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie – projekt uchwały Nr XX/100/2016 Rady Powiatu;

f)    zatwierdzenia planów inwestycyjnych Powiatu Lipskiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – projekt uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu.  
8.      Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 27.04.2016r.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2016 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż