Uchwała Nr XIX/94/2016

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 23 marca 2016 roku


w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445);  art. 30 ust.6 i ust. 6a oraz art. 49 ust. 2 oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się regulamin, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lipski, w zakresie:
1) wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokości i warunków wypłacania nagród i premii uznaniowej, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.).

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/55/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca  2011r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania niektórych składników wynagradzania pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Lipski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 4. Regulamin, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 września 2016 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu

 Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:31.03.2016 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:31.03.2016 13:34