Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 23.03.2016r.

            Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.), zwołuję XIX Sesję Rady  Powiatu  w Lipsku V kadencji na dzień 23 marca 2016 roku.   

            Obrady odbędą się, w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1, o godzinie 1100.

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                                                                         Jadwiga Buza

 

PORZĄDEK OBRAD

XIX POSIEDZENIA  RADY  POWIATU  LIPSKIEGO

w dniu 23 marca 2016 roku

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Lipsku za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku za 2015 rok.
 7. Informacja o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym powiatu lipskiego na koniec 2015 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok.
 9. Informacja z działalności za 2015 rok:
 1. Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu lipskiego;
 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2016-2020 - projekt uchwały Nr XIX/89/2016 Rady Powiatu;
 2. zmiany w budżecie powiatu na rok 2016 – projekt uchwały Nr XIX/90/2016 Rady Powiatu;
 3. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach / placówkach prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w okresie 1.01.-31.12.2016 – projekt uchwały  Nr XIX/91/2016 Rady Powiatu;
 4. wyrażenia zgodny na użycie herbu powiatu lipskiego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie – projekt uchwały Nr XIX/92/2016 Rady Powiatu;
 5. likwidacji Ogniska Muzycznego w Siennie – projekt uchwały Nr XIX/93/2016 Rady Powiatu;
 6. ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski – projekt uchwały Nr XIX/94/2016 Rady Powiatu;
 7. określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powicie lipskim na 2016 rok – projekt uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu. 
 1.   Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 23.03.2016r.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Małgorzata Szmit
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2016 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż