Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 27.01.2016r.

 

    Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.), zwołuję XVII Sesję Rady  Powiatu  w Lipsku V kadencji na dzień 27 stycznia 2016 roku.    
    Obrady odbędą się, w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1, o godzinie 11.00.
    
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Lipsku
Jadwiga Buza

PORZĄDEK OBRAD
XVII POSIEDZENIA  RADY  POWIATU  LIPSKIEGO
w dniu 27 stycznia 2016 roku


1.    Otwarcie sesji.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu za 2015 rok.
6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2015 rok.

7.  Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowa-dzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2016-2020 - projekt uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Powiatu;
b)    zmiany w budżecie powiatu na rok 2016 – projekt uchwały Nr XVII/82/2016 Rady Powiatu;
c)    przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lipskiego na lata 2016-2019” – projekt uchwały Nr XVII/83/2016 Rady Powiatu;
d)    przekształcenia Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie poprzez likwidację Ośrodka Interwencji Kryzysowej ze Specjali-stycznym Poradnictwem Rodzinnym w Siennie, wchodzącego w skład struktury Zespołu - projekt uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Powiatu.
9.      Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 27.01.2016r.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Przewodniczący Rady
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.01.2016 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż