Uchwała Nr IX/41/2015

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 
w sprawie:  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Na podstawie:
-  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
- oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b ust. 1 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191).Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania, w formie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.


§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII/111/2008 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli /.../
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:06.05.2015 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:06.05.2015 12:31