Uchwała Nr XXII/141/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

 

w sprawie:      ZMIANY UCHWAŁY NR VI/44/2003 RADY POWIATU W LIPSKU

               Z DNIA 26 MARCA 2003 ROKU W SPRAWIE PRZYZNANIA

                               DODATKU SPECJALNEGO W WYSOKOŚCI 30%  D                    DLA   STAROSTY LIPSKIEGO PANA ROMANA OCHYŃSKIEGO

 

 

Na podstawie:

-           art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym 

       ( Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001r. Nr 142, poz. 1592) z późniejszymi zmianami;

-           art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca  1990r. o pracownikach samorządowych 

       (Dz. U. Nr 21, poz. 124) z późniejszymi zmianami,

-          § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wynagradzania i wymagań  kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz.264 z dnia 26 lutego 2003r. z późń. zm.),

-     § 53  Statutu Powiatu Lipskiego,

-     § 6 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

 

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr VI/44/2003 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 30% dla Starosty :Lipskiego Pana Romana Ochyńskiego wprowadza się następujące zmiany:

-         w § 1  wyrazy: „ w wysokości 1.686 zł” zastępuje się wyrazami „ w wysokości

      1.736,70 zł”.

-         w § 3 wyrazy : „ od dnia 1.01.2003r.” zastępuje się wyrazami „ od dnia 1.01.2004r.”

 

 

§ 2

Wykonanie  uchwały   z l e c a  się  Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

             

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/141/ 2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:15.11.2004 17:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:45