Uchwała Nr XXII/140/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

w sprawie:      ZMIANY UCHWAŁY NR XVIII/110/2004 RADY POWIATU W LIPSKU

                      Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 ROKU W SPRAWIE WYNAGRODZENIA

                           STAROSTY LIPSKIEGO.

 

 

 

Na podstawie:

-           art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym 

       ( Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001r. Nr 142, poz. 1592) z późniejszymi zmianami;

-           art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca  1990r. o pracownikach samorządowych 

       (Dz. U. Nr 21, poz. 124) z późniejszymi zmianami,

-          § 3. § 6 I § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wynagradzania i wymagań  kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych           i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz.264 z dnia 26 lutego 2003r. z późń. zm.),

-     § 53  Statutu Powiatu Lipskiego,

-     § 6 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale Nr XVIII/110/2004 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego wprowadza się następujące zmiany:

-         w § 1  wyrazy: „ dodatek stażowy 17% wyn. zasad. – 735,42 zł” zastępuje się wyrazami          „ dodatek stażowy 18% wyn. zasad. – 778,68 zł.”

 

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1.10.2004r. Obowiązuje

do chwili przyjęcia przez Radę Powiatu nowej uchwały w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/140/ 2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:15.11.2004 17:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:45