UCHWAŁA  Nr XXII/ 139 / 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

 

w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY RADY POWIATU W LIPSKU NR XXVI/188/2001 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2001R  W SPRAWIE ZALICZENIA          DO KATEGORII DRÓG POWIATOWYCH, DRÓG NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO.

 

 

Na podstawie:

-         art. 4 ust.1 pkt.6 i art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1592 ze zm.),

-         art. 6a ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U.         z 2000r. Nr 71 poz.838 z późn. zm.),

-         pozytywnych opinii Burmistrza Miasta i Gminy w Iłży, Wójta Gminy Rzeczniów.

 

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Po zaciągnięciu opinii Urzędu Miejskiego w Iłży oraz Urzędu Gminy w Rzeczniowie dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku                           Nr XXVI/188/2001 z dnia 29 października 2001r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg na terenie Powiatu Lipskiego w pkt.9 przy drodze powiatowej Nr 34-461 Nowe Maziarze – Podkońce poprzez wykreślenie w wykazie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego zapisu: „4+050-7+367 o długości 3,317 km” i zastąpienie do zapisem          o treści: „4+630-7+367 o długości 2,737 km.”

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie  z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

                                                                                                 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/139/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:15.11.2004 17:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:45