Uchwała Nr XXII /138/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

 

 

sprawie:  SKIEROWANIA  DO  TRYBUNAŁU  KONSTYTUCYJNEGO  

                RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  W  WARSZAWIE  WNIOSKU

                O STWIERDZENIE  NIEZGODNOŚCI  Z  KONSTYTUCJĄ 

                RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ART.3; ART.3a i 4b USTAWY

                Z DNIA 5 CZERWCA 1998 ROKU  O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM

                ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późń. zm)  § 1 pkt.2 ROZPORZĄDZENIA

                RADY MINISTRÓW Z DNIA 27 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE  USTALENIA

                GRANIC, ZMIANY NAZW I SIEDZIB WŁADZ NIEKTÓRYCH GMIN

                I MIAST ORAZ NADANIA MIEJSCOWOŚCI STATUSU MIASTA

                ( DZ. U. Nr 169 poz.1767)

 

 

 

Na podstawie:

-        art.191, ust.1, pkt.3 w związku z art. 188 pkt.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997r. Nr 78, -poz. 483) oraz art. 2 ust.3 i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz.U. z 13.12.2001 r Nr 142  poz.1592 z późn.zm.).

 

              

 

 RADA POWIATU  u c h w a l a   co  następuje:

 

§ 1

 

Zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem                     o stwierdzenie, że § 1 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004r.  w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta ( Dz. U. Nr 169, poz.1767) jest niezgodny z art. 15 ust.2 i art.2 Konstytucji RP oraz art.5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985r, ratyfikowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 kwietnia 1993r. ( Dz. U. z 1994r, Nr 124, poz. 607) i art.3, art.3a i 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późń. zm.) w związku z negatywną opinią Rady Powiatu Lipskiego wyrażoną na Sesji Rady  w dniu 28 kwietnia 2004r. dotyczącą zmiany granic Powiatu Lipskiego.

  

 

 

 

 

§ 2

                                                                 

Udziela umocowania Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Lipskiego do działania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                            

 

 

                     

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/138/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:15.11.2004 17:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:44