UCHWAŁA  Nr XXII/ 134 / 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

 

w sprawie: ZAŁOŻENIA  SZKOŁY  POLICEALNEJ  W  SIENNIE

 

 

Na podstawie:

-         art.12 pkt.8 lit.i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym         (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1592 ze zm.),

-         art. 5 ust 5a, art.9 ust.1 pkt.3 lit g), art.58  ustawy z dnia 7 września 1991r.              o systemie oświaty (D.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),

-         uchwały Nr XXIX/205/2002 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 6 lutego 2002r.               w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2001 Rady Powiatu w Lipsku z dnia         26 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lipskim.

 

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zakłada się z dniem 1 października 2004r. Szkołę Policealną w Siennie, ul. Szkolna 41      na podbudowie szkoły średniej.

 

2.      Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

 

§ 2

 

Szczegółową organizację szkoły określa jej statut, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/134/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:10.11.2004 18:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:43