Uchwały  Nr XXII/133/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

 

w sprawie:  ZATWIERDZENIA ZMIAN W STATUCIE SAMODZIELNEGO 

         PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.

 

 

Na podstawie:

-          art. 4 ust.1 pkt.2 w związku z art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

      powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
-    art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

     (Dz. U.  Nr  91, poz.408 z późn. zm.),

-          § 9 pkt.11 Statutu Powiatu Lipskiego.

 

 

 

RADA POWIATU  u c h w a l a   co  następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej       w Lipsku uchwalone przez Radę Społeczną SP ZOZ Nr 41/VIII/2004 z dnia 23.08.2004 roku polegające na:

 

I.                    Wykreśleniu dotychczasowego zapisu w § 19 w pkt.1 pdkt.F)  i zastąpieniu wpisem:  „ F) Oddział Rehabilitacyjny (stacjonarny i dzienny)”.

 

II        Wykreśleniu dotychczasowego zapisu w § 20 pkt.1 i zastąpieniu wpisem o treści

            następującej:

 

Przychodnia specjalistyczna z poradniami specjalistycznymi:

A/. chirurgii ogólnej

B/. okulistyczną

C/. otolaryngologiczną

D/. urazowo-ortopedyczną

E/.  neurologiczną

F/.  reumatologiczną

G/. ginekologiczno-położniczą

H/. endokrynologiczną

I/.  dermatologiczną

J/.  zdrowia psychicznego

K/. terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

L/. gruźlicy i chorób płuc

M/. alergologiczną

N/. urologiczną

O/. diabetologiczną

 

III.             Wykreśleniu dotychczasowego zapisu § 21 pkt.1 i zastąpieniu wpisem:

 

Pracownie :

A/. rentgenodiagnostyki, ultrasonografii i elektrodiagnostyki

B/. laboratorium centralnego

C/. endoskopowa

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.     

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/132/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:10.11.2004 18:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:43