Funkcjonowanie podmiotuZasady funkcjonowania Inspektoratu

1.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku działa w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku odbywa się zgodnie z postanowieniami:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie - /Dz. U. Nr 161, poz. 1109 z 1999r. z póź.zm./
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków - /Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46/ Inspektorat przyjmuje sprawy kierowane pisemnie, wnoszone telegraficznie za pomocą telefaksu, a także ustnie do protokołu przyjmowane przez pracownika Inspektoratu i przekazywane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego /po uprzednim zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji/.

Zgodnie z obowiązującym w Inspektoracie obiegiem korespondencji każda sprawa, pismo, wniosek, skarga wpływające do Inspektoratu jest w pierwszej kolejności zarejestrowana w „dzienniku korespondencji”, a następnie dekretowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do poszczególnych pracowników, powierzając im wykonanie poszczególnych spraw.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami dotyczącymi terminów załatwiania spraw, wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego - /jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póź.zm./


Pracownik załatwia sprawy w sposób zgodny z przepisami, następnie przygotowany projekt załatwienia sprawy przekazywany jest do akceptacji i podpisu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w siedzibie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek – od 7.30 do 15.30.

 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w poniedziałki w godz. 9.00-12.00 lub w terminie uzgodnionym telefonicznie pod nr 502 641 667. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie obywateli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odbywa się   w kolejnym dniu pracy.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu.
Stan przyjmowania spraw:
Informację o stanie sprawy indywidualnej można uzyskać w Inspektoracie –

tel. 0-48 3780-430


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Funkcjonowanie podmiotu
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Michał Krasiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2014 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż