Uchwała Nr XXI/ 131 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 19 sierpnia 2004r.

 

 

w sprawie:Przekształcenia publicznychszkół  ponadpodstawowych,  dla których organem prowadzącym jest powiat lipski w szkoły

       ponadgimnazjalne.

 

 

 

Na podstawie:

-          art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

      (Dz. U.  z 2001r.  Nr 142, poz.1592 ze zm.),

-          art.5 ust 2 pkt 1, art.9 ust. 1 pkt 3 lit a) – f), art. 39 ust.5, art. 59 ust. 6  ustawy  z dnia         7 września 1991r.o systemie oświaty (D.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 ze zmianami),

-          art.2c ust 4 i 8, art. 6b ust 1  ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( D.U. Nr 12, poz. 96 ),

-          uchwały nr XXIX/ 205/2002 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/171/2001 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lipskim.

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Przekształca się z dniem 1 września 2004 roku :

 

1.       Technikum Technologii Żywności w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, o strukturze organizacyjnej klas I-III w trzyletnie ponadgimnazjalne Technikum Uzupełniające w Lipsku, ul. Zwoleńska 12.

 

2.       Technikum Mechaniczne w Siennie, ul. Szkolna 41, na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, o strukturze organizacyjnej klas I – III oraz Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Siennie, ul. Szkolna 41, na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, o strukturze organizacyjnej klas I – III w trzyletnie ponadgimnazjalne Technikum Uzupełniające w Siennie, ul. Szkolna 41.

 

§ 2

 

Szczegółową organizację szkół określają ich statuty.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Zawody, w których kształcić będą ponadgimnazjalne technika uzupełniające zostaną ustalone przez dyrektorów placówek w porozumieniu z Zarządem Powiatu Lipskiego, po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lipsku.

 

§ 4

 

W okresie przewidzianym przepisami prawa w ponadgimnazjalnym Technikum Uzupełniającym w Lipsku oraz Technikum Uzupełniającym w Siennie mogą  funkcjonować oddziały technikum dla dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia       1 września 2004r.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

DO  UCHWAŁY Nr -- / -- /2004

RADY POWIATU W LIPSKU

z dnia ... czerwca 2004r.

 

 

Uchwała realizuje ustawowy obowiązek nałożony na Radę Powiatu w Lipsku art. 2c ust 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz.U. Nr 12, poz. 96 ).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/131/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:10.11.2004 18:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:42