Uchwała Nr XXI/ 130 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 19 sierpnia 2004 roku

 

 

w sprawie:  Określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

 

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 79 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

     (Dz. U. nr 64 poz 593)

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

1.      Rodzice, których dzieci i osoby pełnoletnie przebywają w rodzinach zastępczych, są zobowiązani do ponoszenia opłat na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej do wysokości przyznanej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej.

 1. Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są również rodzice, którzy zostali

     pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została

     zawieszona lub ograniczona.

 

§ 2

 

Na wniosek rodziców dziecka, lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną,       po rozpatrzeniu sprawy, Starosta może wydać decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat rodziców za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej przy spełnieniu następujących warunków :

 

 1. Zwalnia się całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat rodziców, których dochód rodziny nie przekracza lub jest równy 150 % kryterium dochodowego ustalonego        dla rodziny.
 2. Zwalnia się częściowo z obowiązku ponoszenia opłat rodziców, których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe ustalone dla rodziny wg następujących zasad:
  1. 80% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 250 % kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,
  2. 70 % zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 350 % kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,
  3. 60 % zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 450 % kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,
 3. Rodzice, których dochód osiągany w rodzinie jest wyższy niż 450%  ustalonego dla tej rodziny kryterium dochodowego, ponoszą pełną  odpłatność za pobyt  dziecka         w rodzinie zastępczej.

 

§ 3

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może zwolnić rodziców dziecka, na ich wniosek lub z urzędu z odpłatności, ze względu na:

 

1. Pobyt rodziców lub opiekunów w domu pomocy społecznej lub innych

     placówkach pomocy społecznej.

2. Pobyt rodziców lub opiekunów w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

3. Ponoszenie przez rodziców lub opiekunów opłat za pobyt innych członków

    rodziny w domu  pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy

    społecznej.

4. Nieznane miejsce pobytu i brak możliwości jego ustalenia.

5. Występowanie w rodzinie bezrobocia, długotrwałej choroby.

    niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, trudności w przystosowaniu 

   do życia.

6. Zdarzenie losowe.

7. Klęska żywiołowa.

8. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu

   gospodarstwa domowego.

9. Inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

 

§ 4

 

1.      Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty może nastąpić na okres nie przekraczający dwóch lat.

 1. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty może nastąpić pod warunkiem udzielenia przez osobę zobowiązaną do ponoszenia tej  opłaty informacji w formie rodzinnego wywiadu środowiskowego, z zastrzeżeniem ust 3.
 2. Przepisu ust. 2 nie stosuje się gdy uzyskanie informacji, o których mowa w tym przepisie napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. W takich przypadkach zwolnienie z opłat może nastąpić na podstawie wiarygodnych informacji uzyskanych przez pracownika socjalnego w inny sposób.
 3. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat następuje na wniosek rodziców lub             z urzędu.

§ 5

     

W przypadku powstania zaległości w odpłatności za pobyt dziecka lub osoby dorosłej        w rodzinie zastępczej Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uznając szczególnie trudną sytuację materialną może dokonać jej umorzenia w drodze decyzji administracyjnej.

§ 6

 

Decyzje w sprawie :

1.      Ustalenia wysokości opłaty.

2.      Całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, wydaje z upoważnienia Starosty Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 8

 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 roku.

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/130/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:03.11.2004 21:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:42