Uchwała Nr XXI/ 129 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 19 sierpnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie:  Określenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych z opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Solcu nad Wisłą.

 

 

 

Na podstawie:

-         art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

     ( Dz. U. z 2001 r. Nr142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 81 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej

     ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, w placówce opiekuńczo- wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

 

§ 2

 

Na wniosek rodziców dziecka lub z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną , po rozpatrzeniu sprawy Starosta może wydać decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat rodziców za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Zwalnia się całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat rodziców , których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego ustalonego dla rodziny.
  2. Zwalnia się częściowo z obowiązku ponoszenia opłat rodziców, których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe ustalone dla rodziny według następujących zasad:

 

    1. 80% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 250 % kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,
    2. 70 % zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 350 % kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,
    3. 60 % zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 450 % kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

3. Rodzice których dochód osiągany w rodzinie jest wyższy niż 450 %    ustalonego dla

    tej rodziny kryterium dochodowego, ponoszą pełną   odpłatność za pobyt dziecka

    w placówce.

 

§ 3

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może zwolnić całkowicie  z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce  rodziców dziecka, ze względu na:

 

1. Pobyt rodziców lub opiekunów w domu pomocy społecznej lub innych

     placówkach pomocy społecznej.

2. Pobyt rodziców lub opiekunów w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

3. Ponoszenie przez rodziców lub opiekunów opłat za pobyt innych członków

    rodziny w domu  pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy

    społecznej.

4. Nieznane miejsce pobytu i brak możliwości jego ustalenia.

5. Występowanie w rodzinie bezrobocia, długotrwałej choroby,

    niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, trudności w przystosowaniu 

   do życia.

6. Zdarzenie losowe.

7. Klęska żywiołowa.

8. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu

   gospodarstwa domowego.

9. Inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

 

§ 4

 

Decyzja o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności nie może obejmować okresu dłuższego niż jeden rok.

 

§ 5

 

W przypadku powstania zaległości w odpłatności za pobyt dziecka  lub osoby dorosłej             w placówce Starosta uznając szczególnie trudną sytuację materialną może dokonać jej umorzenia w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 6

 

W przypadku opiekunów prawnych lub kuratorów gdy dysponują dochodem dziecka lub osoby pełnoletniej ustala się kryterium odpłatności:

 

do 100 zł  kwota odpłatności  20 zł,

od 101 do 150 zł  kwota odpłatności 30 zł,

od 151 do 200 zł kwota odpłatności 40 zł,

od 201 do 250 zł kwota odpłatności 50 zł,

od 251 do 300 zł kwota odpłatności 60 zł,

powyżej 301 zł kwota odpłatności 100 zł.

 

§ 7

 

Decyzje w sprawie:

1.      Ustalenia wysokości opłaty.

2.      Całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat,  wydaje z upoważnienia Starosty Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie.

 

§ 8

 

Traci moc Uchwała Nr XVII/127/2000 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2000 roku w sprawie określenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych z opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywających  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/129/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 18:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:42