Uchwała   Nr XXI/128/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku


 z dnia 19 sierpnia 2004 roku

 

 

w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU W 2004 r. 

Na podstawie :

-         art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art.8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  ( Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późniejszymi  zmianami);

-         Pismo Ministra Finansów  ST4-4820-19p/2004 z dnia 16.75.2004.

-         Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich nr RW II 3046/214,215/2004

      z dnia 16.07.2004 roku.

-         Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. B Brechta 3

      nr SR.II.0212-206/04 z dnia 6.08.2004 r.

 

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:


I .Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę                         438.333  zł.

 

Dział 600   Transport i łączność                                        o kwotę                                  292.500  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                            o kwotę 292.500  

Paragraf 6260 – Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

                              dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych

                              jednostek sektora finansów publicznych             o kwotę                       142.500  zł,-

(dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację 2  zadań: ”Odnowa  drogi powiatowej nr 34585 Wiśniówek – Leopoldów w wysokości 76.000 zł, oraz  odnowa drogi powiatowej  nr 34591 Sienno – Osówka – Maruszów w wysokości 66.500 zł.„

Paragraf 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na inwestycje i zakupy

                              inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych     o kwotę                       150.000 zł

( dofinansowanie  zadania  „Modernizacja drogi powiatowej  nr 34592 Dziurków – Słuszczyn – Walentynów”         w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004)

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                     34 .474 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe     o kwotę                                                                   34.474 

Paragraf 0750 –   Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

                             Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

                             innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

                             oraz innych umów o podobnym charakterze           o kwotę                         4.474  zł,-

Paragraf 0920 -  Pozostałe odsetki                                               o kwotę                                10.000 zł,-

Paragraf 0970 -  Wpływy z różnych dochodów                      o kwotę                                     20.000 zł,-

 

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                     o kwotę                            42.315  zł,-

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

                              terytorialnego                                                     o kwotę                   42.315 

Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa                   o kwotę                   42.315 zł,-

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                              o kwotę                                     60.000 zł,-

 

Rozdział 80120  – Licea ogólnokształcące                                                     o kwotę                 60.000 

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                  o kwotę      6.500 zł,-

Paragraf 0920 – odsetki bankowe                           o kwotę                                                               500 zł, 

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                             o kwotę    53.000 zł,-

(zmiana na wniosek dyrektora ZSP w Solcu)

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                       9.044 zł,-

 

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze     o kwotę                                8.544 

Paragraf 0960 – Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej       o kwotę      8.544 zł,-

 (zmiana na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Solcu)

 

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej     o kwotę                                                    500 

Paragraf 0920 – odsetki bankowe                           o kwotę                                                    500 zł, 

(zmiana na wniosek dyrektora DPS  w Lipsku)

 

 

II .Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę                         500  zł.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                       500 zł,-

 

 

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej     o kwotę                                                    500 

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę                                                    500 zł, 

(zmiana na wniosek dyrektora DPS  w Lipsku)

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 plan dochodów budżetowych zwiększył            się o kwotę 437.833 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 23.510.696 zł.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej


I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                         492.833  zł.

 

Dział 600   Transport i łączność                                        o kwotę                                  347.500  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                            o kwotę  347.500  

Paragraf 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia                                o kwotę                   35.000  zł,-

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                   312.500  zł,-

 

(zwiększa się zadania inwestycyjne: ”Odnowa  drogi  powiatowej nr 34591 Sienno – Maruszów” o kwotę 41.880 zł  do kwoty 121.880 zł przy udziale środków własnych w kwocie 55.380 zł i dotacji z FOGR w kwocie 66.500 zł, zwiększa się zadanie „ Odnowa drogi powiatowej nr 34585 Wiśniówek - Leopoldów „ o kwotę 100.620 zł do kwoty 161.620 zł  przy udziale środków własnych w kwocie 85.620 zł  i dotacji z FOGR w kwocie 76.000 zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne:” Modernizacja drogi powiatowej nr 34592 Dziurków – Słuszczyn – Walentynów” o kwotę 170.000 zł przy udziale środków własnych w kwocie 20.000 zł i środków pozyskanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 150.000 zł )

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                     34 .474 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe     o kwotę                                                                   34.474 

 

Paragraf 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia                                o kwotę                 31.010  zł,-

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                       3.464  zł,-

(zwiększa się udział środków własnych w zadaniu „ Termorenowacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku”)

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                              o kwotę                                     21.500 zł,-

 

Rozdział 80120  – Licea ogólnokształcące                                                     o kwotę                 11.500 

Paragraf 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia                                o kwotę                        11.500  zł,-

 (zmiana na wniosek dyrektora ZSP w Solcu)

 

Rozdział 80130  – Szkoły zawodowe                                                     o kwotę                 10.000 

Paragraf 4270 –  Zakup usług remontowych                                o kwotę                              10.000 zł,-

 

(środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t   z przeznaczeniem

 na remont obiektów szkolnych w SZP w Lipsku)

 

Dział 852 – Pomoc społeczna             o kwotę                                                                       8.544 zł,-

 

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze     o kwotę                                8.544 

Paragraf 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia                                o kwotę                 8.544  zł,-

 (zmiana na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Solcu)

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka  wychowawcza                                    o kwotę                                  80.815  zł,-

 

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze     o kwotę                             32.315  

 

Paragraf 4270 –  Zakup usług remontowych                                o kwotę                              32.315 zł,-

 

(środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t   z przeznaczeniem

 na remont obiektów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Hucie)

 

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne                                                           o kwotę                   41.900 

Paragraf 4010  Wynagrodzenia osobowe      o kwotę                                                                                   27.300 zł,-

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne              o kwotę                                                    9.300 zł

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy                     o kwotę                                                      900 zł

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności                     o kwotę                                                    4.400 zł

(zmiana na wniosek dyrektora ZSP w Solcu)

 

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe        o kwotę                                                         6.600  zł,

 

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         o kwotę                                          6.600 zł,-

(zmiana na wniosek dyrektora ZSP w Solcu)

 

II .Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                         55.000  zł.

 

Dział 600   Transport i łączność                                        o kwotę                                  55.000  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                            o kwotę  55.000  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                    55.000  zł,-

( zmniejsza się zadanie inwestycyjne : „Przebudowa drogi powiatowej

Czerwona – Ciepielów” o kwotę 55.000 zł-udział  środków własnych)

 

 

 

 

 

 

III. Dokonuje się przesunięć  planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej

 

1.  Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                  34.025 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     o kwotę                    3.000 zł,-

 

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     o kwotę                    3.000 zł

 

Paragraf 4230 –  Zakup leków i materiałów medycznych                       o kwotę                  3.000  zł,-

(zmiana na wniosek komendanta KP PSP w Lipsku)

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia             o kwotę                                                                       31.025 zł

 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

                             nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego            o kwotę     31.025 

 

Paragraf 4580  -   Pozostałe odsetki                                                           o kwotę                22.850 zł

Paragraf 4600  -   Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych

                             i innych jednostek organizacyjnych                             o kwotę                8.175 zł

 

(Zmiana na wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku)

 

2.  Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                34.025 zł

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     o kwotę                    3.000 zł,-

 

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     o kwotę                    3.000 zł

 

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         o kwotę                                3.000 zł,-

(zmiana na wniosek komendanta KP PSP w Lipsku)

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia             o kwotę                                               31.025 zł

 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

                             nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego            o kwotę     31.025 

 

Paragraf 4130  -   Składki na ubezpieczenie zdrowotne                             o kwotę                31.025 zł

(Zmiana na wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku)

 

W związku  z wprowadzonymi zmianami w § 2 plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 437.833 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 25.374.219 zł.

 

§ 3

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami:

 

 

I.  Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                         34.025 zł

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000 zł,-

 

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     o kwotę                    3.000 zł

 

Paragraf 4230 –  Zakup leków i materiałów medycznych                       o kwotę                  3.000  zł,-

(zmiana na wniosek komendanta KP PSP w Lipsku)

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia             o kwotę                                     31.025 zł

 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

                             nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego            o kwotę     31.025 

 

Paragraf 4580  -   Pozostałe odsetki                                                           o kwotę                22.850 zł

Paragraf 4600  -   Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych

                             i innych jednostek organizacyjnych                             o kwotę                8.175 zł

 

 

II  Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu      o kwotę                   34.025 zł

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     o kwotę                    3.000 zł,-

 

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     o kwotę                    3.000 zł

 

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         o kwotę                               3.000 zł,-

 

(zmiana na wniosek komendanta KP PSP w Lipsku)

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia     o kwotę                                            31.025 zł

 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

                             nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        o kwotę 31.025 

 

Paragraf 4130  -   Składki na ubezpieczenie zdrowotne                             o kwotę               31.025 zł

(Zmiana na wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku)

 

W związku z wprowadzanymi zmianami w paragrafie 3 plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi nie uległ zmianie i wynosi 2.723.762 zł.

 

§ 4

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków  na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w roku 2004.

 

1.Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o kwotę                                315.964 zł

 

Dział 600   Transport i łączność              o kwotę                                312.500  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                 o kwotę             312.500  

 

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                   312.500  zł,-

 

(zwiększa się zadania inwestycyjne: ”Odnowa  drogi  powiatowej nr 34591 Sienno – Maruszów” o kwotę 41.880 zł  do kwoty 121.880 zł przy udziale środków własnych w kwocie 55.380 zł i dotacji z FOGR w kwocie 66.500 zł, zwiększa się zadanie „ Odnowa drogi powiatowej nr 34585 Wiśniówek - Leopoldów „ o kwotę 100.620 zł do kwoty 161.620 zł  przy udziale środków własnych w kwocie 85.620 zł  i dotacji z FOGR w kwocie 76.000 zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne:” Modernizacja drogi powiatowej nr 34592 Dziurków – Słuszczyn – Walentynów” o kwotę 170.000 zł przy udziale środków własnych w kwocie 20.000 zł i środków pozyskanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 150.000 zł )

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                          3.464 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe     o kwotę                                                                   3.464 

 

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                       3.464  zł,-

(zwiększa się udział środków własnych w zadaniu „ Termorenowacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku”)

 

2.Zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę                                55.000 zł

 

Dział 600   Transport i łączność             o kwotę                                  55.000  zł,-

 

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe                                           o kwotę  55.000  

Paragraf 6050 –    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę                  55.000  zł,-

( zmniejsza się zadanie inwestycyjne : „Przebudowa drogi powiatowej

Czerwona – Ciepielów” o kwotę 55.000 zł-udział  środków włąsnych)

 

W związku  z wprowadzonymi zmianami w § 3 plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 260.964 zł. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 4.001.583 zł.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/128/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 18:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:42