Uchwała   Nr  XXI/ 127 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

 z dnia 19 sierpnia   2004 roku

 

 

w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU - FINANSOWANIE WYDATKÓW

                    BUDŻETOWYCH  KREDYTEM  DŁUGOTERMINOWYM . 

Na podstawie :

-         art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art. 48 ust.1 pkt.2 i art. 112 pkt.2 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148).

 

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej

 

I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                        1.500.000     zł.

W tym w dziale :

                           851 – Ochrona zdrowia                              o kwotę         1.500.000    zł,

 w tym w rozdziale:

                           85111  - Szpitale ogólne                              o kwotę        1.500.000   

w tym w paragrafie :

                           6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

                                       lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

                                       i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

                                       sektora finansów publicznych            o kwotę        1.500.000  zł.

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi  24.936.386  zł.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego planu wydatków      na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

 

Zwiększa się zadania inwestycyjne                   o kwotę                               1.500.000 zł

 

 W tym w dziale :

                           851 – Ochrona zdrowia                              o kwotę         1.500.000    zł,

 w tym w rozdziale:

                           85111  - Szpitale ogólne                              o kwotę        1.500.000   

w tym w paragrafie :

                           6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

                                       lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

                                       i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

                                       sektora finansów publicznych            o kwotę        1.500.000  zł.

 

( wprowadza się zadanie inwestycyjne : „ zakup ogólnodiagnostycznego , stacjonarnego aparatu RTG, aparatu RTG – ramię C – mobilny, oraz adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lipsku”.

 

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 3.740.619 zł.     

                   

§ 3

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt długoterminowy

w kwocie  1.500.000 zł .

 

§ 4

 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  zostało podjęte Uchwałą Rady Powiatu 

Nr XXI/126/2004  z dnia 19 sierpnia 2004 r.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

                                                                                                              

 

 

 

 

     

       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/127/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 18:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:41