Uchwały  Nr XX/125/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

 

 

w sprawie:  ZMIANY UCHWAŁY NR XVI/98/2004 RADY POWIATU W LIPSKU

                    Z DNIA 16.03.2004 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ

                    I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

                    REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU

                    REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ

        ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REALIZACJI

        W POWIECIE LIPSKIM NA 2004 ROK.

 

 

Na podstawie:

-    art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
      (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
-    art.35a, ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej

     oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r.  Nr  123, poz. 776 z późn. zm.),

-          § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U. z 2003r. Nr 88, poz.808);

-          § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych( Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

 

 

 

RADA POWIATU  u c h w a l a   co  następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1, pkt.2i3 uchwały Nr XVI/98/2004 z dnia 16.03.2004r w sposób następujący:

 

1.      Zmniejsza się wydatki na rehabilitację zawodową, w tym:

a)      dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego

      osób niepełnosprawnych o kwotę 3.000,00 zł.

 

2.      Zwiększa się wydatki na rehabilitację społeczną w tym:

a)      na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

      i środki pomocnicze o kwotę 3.000,00 zł.

 

 

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

                                                                                     

 

                                                                          

 

 

 Załącznik Nr 1

                                                                                                                      do Uchwały Nr XX/125/2004

                                                                                                               Rady Powiatu Lipskiego

                                                                                                                      z dnia 30 czerwca  2004r.

 

PLAN  BUDŻETU  NA 2004 ROK

PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI

OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

 

L.p.

Nazwa

    Kwota w zł.

 

1.

 

Ogółem Środki z PFRON

 

    

      1.138.380,00 

2.

 Wydatki na: rehabilitację zawodową

w tym:

 

      154.411,00

 

- zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę  w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy      ( art.26) ,

 

 

                      0

- zobowiązania dot. refundacji wynagrodzeń i       składek na ubezpieczenia społeczne ( art. 26)

 

      102.411,00

-         udzielanie osobom niepełnosprawnym  pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej   ( art.12)

 

 

        50.000,00

- dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych ( art. 38 i 40)

 

          2.000,00

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego ( art.13)

 

                      0

  3.

Wydatki na rehabilitację społeczną

w tym:

 

      983.969,00

 

- dofinansowanie kosztów tworzenia  i  działania warsztatów terapii zajęciowej

 

                     0

-         zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

       w tym dla:

WTZ Lipsko i WTZ Sienno

 

      804.840,00

      w tym dla:

WTZ Lipsko – 268.280,00

WTZ Sienno – 536.560,00

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

        36.000,00

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

        70.000,00

- dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

          34.000,00

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

         39.129,00

          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/125/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 18:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:41