Uchwała  Nr XX/122/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

 

w sprawie:       ZAŁOŻENIA  UZUPEŁNIAJĄCEGO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W  SOLCU NAD WISŁĄ.

 

 

Na podstawie:

-          art. 12 pkt.8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),

-          art.5 ust. 2 pkt.1, art.9 ust.1 pkt.3e), art.39 ust. 5, art.58 ustawy z dnia   7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),

-          art.2 ust.4, art.6 b) ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz.96);

-          uchwały Nr XXIX/205/2002 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXIV/171/2001 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  26 czerwca 2001r.      w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lipskim.

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

1)      Zakłada się z dniem 1 września 2004 r. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące           w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24 na podbudowie szkoły, o której mowa w art.9 ust.1 pkt.3 lit a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 ze zmianami).

 

2)       Ukończenie szkoły umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

3)      W okresie przewidzianym przepisami prawa w ponadgimnazjalnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Solcu nad Wisłą mogą funkcjonować oddziały liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

 

§ 2

 

Szczegółową organizację szkoły określa jej statut, stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/122/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 17:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:40